213 0373808

Αρχική Εταιρεία ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αρχική ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Internally made of three layers : two made of Activated Carbon GAC and one made of KDF. The first and last ones are made of Carbon (coconut shell). They reduce odour, taste and total chlorine from tap water. The KDF layer reduces heavy materials like: iron, lead mercury, chrome, etc... and avoid proliferation of bacteria, algae, fungus and helps to reduce the chlorine. The cartridge will last 5 months in a two people home. Before each use let some water go during some seconds.

ιστορικο 1

>

ιστορικο 2

>

1 |