213 0373808

Αρχική Εταιρεία Ιστορικό

ΑρχικήΗ εταιρία Γενικοί Οροι Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών

Γενικοί Οροι Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών

 1.      Η εταιρεία ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΒΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΒΙΟ Ε.Π.Ε.», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΔΩΡΙΖΑ, ΑΡ. 1, Τ.Κ. 11525, ΜΕ Α.Φ.Μ. 998688148 ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ αποδέχεται μόνο έγγραφες παραγγελίες του πελάτη για προϊόντα ή υπηρεσίες της. Με την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας, ο πελάτης αποδέχεται όλους τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς ή ενστάσεις, εκτός αν τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη έχουν ρητά συμφωνήσει εγγράφως την τροποποίηση ή ακύρωσή τους.

2.      Για σύνδεση σε δίκτυο του οποίου η πίεση ενδέχεται να ξεπεράσει τα πέντε (5) bar πίεση, είναι απαραίτητη εκ μέρους του πελάτη η τοποθέτηση μειωτή πίεσης. Η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά στον εξοπλισμό ή στον περιβάλλοντα χώρο από διαρροή που προκαλείται στο σύστημα φίλτρανσης από υπερβολική αύξηση της πίεσης του δικτύου ή δυσλειτουργία του μειωτή πίεσης.

3.      Ο κίνδυνος για την κατάσταση των εμπορευμάτων από τη στιγμή της παράδοσής τους για αποστολή στον πελάτη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ενώ και η μεταφορά τους γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του.

4.      Τα έξοδα αποστολής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον αγοραστή εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη διαφορετική έγγραφη συννενόηση με την εταιρεία. Στο όνομα του πελάτη εκδίδονται και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά των προϊόντων (φορτωτική, ασφαλιστήριο, αποθετήριο μεταφοράς, κλπ.).

5.      Η υπογραφή εκ μέρους του πελάτη του δελτίου αποστολής ή/και του τιμολογίου συνεπάγεται και αποτελεί τεκμήριο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εκ μέρους του, των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτά.

6.      Διαφωνίες, ενστάσεις, παράπονα για την καλή κατάσταση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της εταιρείας ή τον χρόνο παράδοσής τους υποβάλλονται εγγράφως προς την εταιρεία, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωσή τους, προκειμένου η τελευταία να τα εξετάσει και να τα αντιμετωπίσει. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η εταιρεία είναι ελεύθερη να ανταποκριθεί ή όχι σε σχετικό αίτημα κατά την κρίση της.

7.      Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ποιότητας των προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας ή τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας τους, η αποζημίωση του πελάτη, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το διπλάσιο της αξίας των αντίστοιχων προϊόντων ή/και των υπηρεσιών.

8.      Απλή καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της εταιρείας δεν αποτελεί λόγο υπαναχώρησης του πελάτη. Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων ή/και παροχής των υπηρεσιών αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας.

9.      Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα του πωλητή μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματός τους.

10.  Οι τιμές των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας γνωστοποιούνται στον πελάτη, το αργότερο κατά τη σύναψη συμφωνίας με αυτόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές της οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

11.  Πληρωμές πέραν των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου βαρύνονται με τον νόμιμο τόκο. Το οφειλόμενο τίμημα βάσει των ανεξόφλητων τιμολογίων πέραν των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, καθιστά την απαίτηση εκ μέρους της εταιρείας άμεσα απαιτητή, χωρίς άλλη όχληση ή ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας.

12.  Η εξόφληση των τιμολογίων αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη εξοφλητική απόδειξη της εταιρείας. Αποκλείεται απολύτως η παρακράτηση τυχόν οφειλομένων ποσών του πελάτη προς την εταιρεία με σκοπό τον συμψηφισμό της με τυχόν άλλες απαιτήσεις του πελάτη κατά της εταιρείας από άλλη πώληση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

13.  Για κάθε διαφορά εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι αποκλεισιτκά τα Δικαστήρια των Αθηνών.